תקווה ישראלית באקדמיה | המכללה האקדמית תל חי

תקווה ישראלית באקדמיה

תקווה ישראלית באקדמיה

תקווה ישראלית באקדמיה מקדמת מערכת השכלה גבוהה מגוונת המשמשת מקום מפגש משמעותי ושער לתעסוקה הולמת לכל חלקי החברה הישראלית.

תקווה ישראלית באקדמיה הושקה ביולי 2016 כיוזמה של נשיא המדינה, מתוך הבנת הנכסים הייחודיים, החברתיים, הכלכליים והחינוכיים של השדה האקדמי, ומתוך הבנה שיש צורך בפעולה רוחבית משלימה לתכניות המגזריות הייעודיות המופעלות היום על-ידי ות"ת. 
לתכנון, לתקצוב ולהפעלת המיזם שותפים: הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה; נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד העבודה והרווחה; קרן אדמונד דה רוטשילד; הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו; קרן בלאושטיין ועמותת שותפויות רוטשילד.  

לתקווה ישראלית באקדמיה ארבעה יעדים מרכזיים:

1. גיוון וייצוג: הגברת הגיוון והייצוג של קבוצות האוכלוסייה השונות בקרב כל אוכלוסיות המוסד ובכל רמות ההיררכיה האקדמית, בפרט בקרב הסגלים, המנהלי והאקדמי. זאת במטרה להביא למיצוי הכישרון והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה.

2. כשירות תרבותית: שיפור התאמת המוסדות והמערכת לקבוצות השונות בתוכם מתוך תפיסת הקמפוס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת המאפשר שמירה על הזהות הייחודית של כל קבוצה.

3. דמות בוגר האקדמיה: קידום מחויבות האקדמיה להקניית ידע, כישורים וחוויות הנדרשים לבוגריה לחיים במדינה יהודית ודמוקרטית ובחברה המעודדת שותפות, המחויבת למנהיגות ישראלית חברתית ואינטלקטואלית מגוונת, קשובה ומודעת.

4. רצף אקדמיה-תעסוקה: חיזוק החוליה המקשרת בין אקדמיה לבין תעסוקה והגברת מחויבות האקדמיה לתוצאות תעסוקתיות של בוגריה, בפרט ערבים וחרדים.

מרכיבי פעילות מרכזיים:

תקווה ישראלית באקדמיה פועלת נכון לתשע"ט (2018/19) ב-40 מוסדות אקדמיים. כיוזמה מערכתית, תקווה ישראלית פועלת להטמעת תפיסה של שותפות כמדיניות וכתשתית. הובלת הפעילות נעשית על-ידי ועדת היגוי מוסדית שבראשה יו"ר אקדמי וממונה תקווה ישראלית מוסדי. הממונים נהנים מליווי בפיתוח ויישום תכנית העבודה המוסדית לאור ארבעת היעדים האסטרטגיים של התכנית. 

תכניות העבודה המוסדיות פועלות בהתאם לארבעת הדגלים, כשבתוכם, מספר מרכיבים רוחביים המוצעים למוסדות השונים:

בתחום הגיוון והייצוג, נעשות פעולות לקידום שקיפות בנתוני גיוון הרכב העובדים, לצד ליווי למוסדות נבחרים בהצבת יעדי גיוון ובקידום תכנית עבודה מעמיקה להגברת הגיוון.

בתחום הכשירות התרבותית, 28 מוסדות נהנים מתקצוב ות"ת למפגשי למידה עבור הסגלים. מפגשים אלה כוללים עיסוק במאפייני האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית ובמוסד, בהוראה בכיתה מגוונת, בהתמודדות עם גזענות, ובהבטחת סביבה בטוחה ומוגנת. כמו-כן, ב-10 מוסדות ישנן קבוצות של גוונים באקדמיה הפועלות לפיתוח מנהיגות מוסדית מגוונת.

בתחום של דמות הבוגר ישנו ניסיון לעודד פיתוח והטמעה של אשכולות "קורסי תקווה ישראלית" במוסדות. כמו-כן, בתכניות להכשרת מורים מוצעים קורסים נודדים "מסע תקווה ישראלית" להיכרות עם החברה הישראלית.

בתחום הרצף אקדמיה תעסוקה מתקיים תהליך אסטרטגי לבחינת רצף אקדמיה תעסוקה תוך מתן דגש לאוכלוסיות החרדית והערבית.